Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Lên đàng"

1. Lời bài hát:
Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiến nguồn tươi sáng.
Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông, từ nay ra sức anh tài.
Đoàn ta chen vai nề chi chông gai lên đàng, ta người Việt Nam.
Nhìn tương lai huy hoàng, đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang.

2. Hướng dẫn múa:
- Cả vòng tròn.
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Nào anh em ta … anh tài”
- Vòng tròn nắm tay đi về phải 10 bước, chân phải bước trước, sau đó vỗ tay bên phải 3 cái. (“Nào anh em … tươi sáng”)
- Vòng tròn nắm tay đi về trái 10 bước, chân trái bước trước, sau đó vỗ tay bên trái 3 cái. (“Ta nguyện … anh tài”)

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Đoàn ta … người Việt Nam”
- Đi theo nhịp 1 – 2 – 3 – 4. Nhịp 1: chân phải bước trước chân trái; Nhịp 2: chân trái bước trước chân phải; nhịp 3: chân phải lùi về sau; nhịp 4: chân trái rút về vị trí ban đầu. (“Đoàn ta … lên đàng”)
- Dậm chân tại chỗ 5 nhịp. (“…ta người Việt Nam”)
@ Tổ hợp 3: Đoạn “Nhìn tương lai … hát vang”
- Giống đoạn cuối bài “Lá xanh” nhưng tay nắm giơ cao và chân đi vào không ký nhẹ.

Không có nhận xét nào: