Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Chiến binh ca vũ khúc"

1. Lời bài hát:
Đêm nay lửa sáng ta nhảy đùa chơi.
Ta vui ca hát cho đời thắm tươi.
Bao nhiêu sức sống tung ra đêm này.
Một hai cùng nhảy ta hoà tiếng ca.

Tang tính tình, đời ta chiến binh là vui chiến trường.
Tang tính tình ta đem chiến công xây đời tự do.
Tang tính tình, đời ta chiến binh là vui xóm làng.
Tang tính tình, xây thêm chiến công cho đời ấm no.


2. Hướng dẫn múa:
Múa cả vòng tròn không phân biệt nam nữ hoặc triển khai đội hình hàng dọc, hàng ngang.
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Đêm nay … hòa tiếng ca”
a. Phần 1: theo 8 nhịp
- Nhịp 1, 2, 3: bước về phía bên phải 3 bước (chân phải bước trước), hai tay chống hông. 
(“Đêm nay lửa sáng ta…”)
- Nhịp 4: đá chân trái chéo qua bên phải. (“… nhảy…”)
- Nhịp 5: rút chân trái về tư thế nghiêm. (“… đùa…”)
- Nhịp 6: đá chân phải chéo qua bên trái. (“… chơi”)
- Nhịp 7: rút chân phải về tư thế nghiêm.
- Nhịp 8: ký chân trái, đồng thời vỗ tay 1 cái bên phải, người nghiêng bên trái.
b. Phần 2: theo 8 nhịp
- Nhịp 1, 2, 3: bước về phía bên trái 3 bước (chân trái bước trước), hai tay chống hông. 
(“Ta vui ca hát cho…”)
- Nhịp 4: đá chân phải chéo qua bên phải. (“… đời…”)
- Nhịp 5: rút chân phải về tư thế nghiêm. (“… thắm…”)
- Nhịp 6: đá chân trái chéo qua bên trái. (“… tươi”)
- Nhịp 7: rút chân trái về tư thế nghiêm.
- Nhịp 8: ký chân phải, đồng thời vỗ tay 1 cái bên trái, người nghiêng bên trái.
c. Phần 3: theo 8 nhịp
- Thực hiện như phần 1.
 (“Bao nhiêu sức sống tung ra đêm này”)
d. Phần 4: theo 8 nhịp
- Thực hiện như phần 2.
 (“Một hai cùng nhảy ta hoà tiếng ca”)
- Tuy nhiên trong phần thứ 4 thì chúng ta không vỗ tay và ký nhẹ.

@Tổ hợp 2:
 Đoạn “Tang tính tình … xây đời tự do”
- Theo nhịp 1, 2, 3, 4.
- Vòng tròn nắm tay tiến 4 nhịp, tiến lên 3 bước (chân phải bước trước), bước thứ 4 chập chân trái vào chân phải. 
(“Tang tính tình”)
- Bước sang trái 4 nhịp, nhịp 1 bước chân trái sang trái, nhịp 2 chập chân phải vào chân trái, nhịp 4 bước tiếp chân trái qua trái, nhịp 4 chập chân phải vào chân trái. (“Đời ta chiến binh…”)
- Bước sang phải 4 nhịp, nhịp 1 bước chân phải sang phải, nhịp 2 chập chân trái vào chân phải, nhịp 3 bước tiếp chân phải qua phải, nhịp 4 chập chân trái vào chân phải. (“… là vui chiến trường”)
- Vòng tròn nắm tay lui 4 nhịp, lui sau 3 bước (chân trái lui trước), bước thứ 4 chập chân phải vào chân trái. (“Tang tính tình”)
- Bước sang phải 4 nhịp, nhịp 1 bước chân phải sang phải, nhịp 2 chập chân trái vào chân phải, nhịp 3 bước tiếp chân phải qua phải, nhịp 4 chập chân trái vào chân phải. (“… ta đem chiến công…”)
- Bước sang trái 4 nhịp, nhịp 1 bước chân trái sang trái, nhịp 2 chập chân phải vào chân trái, nhịp 4 bước tiếp chân trái qua trái, nhịp 4 chập chân phải vào chân trái. (“… xây đời tự do”)
@Tổ hợp 3: Đoạn “Tang tính tình … cho đời ấm no”
- Theo nhịp 1, 2, 3, 4.
- Bước sang phải 3 bước (chân phải bước trước), cuối bước 3 (nhịp thứ 4) mũi chân phải nghếch lên, đứng trụ trên chân trái. 
(“Tang tính tình”)
- Vỗ tay 3 cái (hai tay đưa ngang tai, người hơi nghiêng bên phải). Sau đó xoay người lại nửa vòng tròn ngược chiều kim đông hồ, mũi chân trái nghếch lên, vỗ tay 3 cái ở tư thế giống như trước.(“Đời ta chiến binh là vui xóm làng”)
- Bước sang trái 3 bước (chân trái bước trước), cuối bước 3 (nhịp thứ 4) mũi chân trái nghếch lên, đứng trụ trên chân phải. (“Tang tính tình”)
- Vỗ tay 3 cái (hai tay đứa ngang tai, người nghiêng bên trái). Sau đó xoay người nửa vòng tròn ngược chiều kim dồng hồ, mũi chân phải nghếch lên, vỗ tay 3 cái. (“Xây thêm chiến công, cho đời ấm no”)

Không có nhận xét nào: